card

сгэн байгуулагАЛБ

Боловсролын байгууллагын товч танилцуулга

Коллежийг үүсгэн байгуулагч Улааччандмань ХХК нь 2003 онд үүсгэн байгуулагдсан. Боловсрол, Шинжлэх ухаан, Эрүүл мэндийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

Үүсгэн байгуулагч: Барамсайн Галбадрах (Боловсрол судлалын доктор)

Зураг. Компаний цагалбар

Лаунчпад Монголиа коллеж нь нийгмийн энтрепренёршип хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллага юм. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд дараах хөтөлбөрүүдийн сургалтыг эрхэлнэ.

Тэдгээр нь:

  • Боловсрол (Бага ангийн багш, Цэцэрлэгийн багш)
  • Бизнесийн удирдлага, энтрепренёр

Сургалт зохион байгуулах байрлал:

  • Боловсрол: Парксайд төв, SSM дунд сургууль, Билэгтөгс цэцэрлэг
  • Бизнесийн удирдлага: Парксайд төв, Батсүмбэр кампус