card

БАГА АНГИЙН БАГШ

МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Салбар: Боловсрол

Мэргэжлийн нэр: Багш, Бага ангийн боловсрол

Мэргэжлийн индекс: 011301

Мөрдөж эхлэх огноо: 2019.09.01

Хянах огноо: 2022.06.01

Мэргэжлийн тодорхойлолт:  Бага насны хүүхдийг хөгжүүлж төлөвшүүлэх чадвар эзэмшсэн, хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих сургалтын аргазүй, технологийг боловсруулах чадвартай, судалгаанд суурилсан сургалтыг зохион байгуулах, асуудалд суурилсан үнэлгээний аргазүйг эзэмшсэн цогц чадамж бүхий мэргэжилтэн, судлаач, үнэлгээний ажилтан багшийг бэлтгэн.  

Зэрэг, түвшин: бакалаврын

Суралцах хугацаа: 1-4 жил

Багц цаг: 120 цаг

Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд боловсролоос дээш

Хувилбарын дугаар: 2019-01

Тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллага:

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ

Сургалтын төлөвлөгөө 3 жилийн хугацаанд туршилтын журмаар хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийн үр дүнг хянах хугацаа нь 2022 оны 06 дугаар сарын 1ний өдөр.

Сургалтын хөтөлбөрийн нийт цаг нь 3456 буюу 120 багц цаг байна. Үүнээс:

  • 40 хувь онолын,
  • 40 хувь сургууль дээрх дадлагын,
  • 20 хувь ажлын байран дээрх сургалтын агуулгаас тус тус бүрдэнэ.

Сургалтын төлөвлөгөө нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

  • Ерөнхий суурь чадамжийн агуулга: 1280 цаг (32 багц цаг)
  • Мэргэжлийн суурь чадамжийн агуулга: 1200 цаг (30 багц цаг)
  • Мэргэшүүлэх чадамжийн агуулга: 2200 цаг (55 багц цаг)
  • Сонгох чадамжийн агуулга: 120 цаг(3 багц цаг)