card

Элсэлтийн журам

Дараах замналаар элсэн суралцана. Элсэлт, төгсөлтийн журмыг сургуулийн удирдах зөвлөлөөр хэлэлцэн батална.

Элсэлтийн болон төгсөлтийн шалгалтыг ажил олгогчийн төлөөлөлтэй байгуулагдсан ажлын хэсэг зохион байгуулна.

Ерөнхий суурь болон мэргэжлийн суурь чадамжийн хөтөлбөрийн сургалтын эцсийн үнэлгээг мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвтэй хамтран зохион байгуулж болно.

Зураг. Элсэлт, төгсөлтийн зохион байгуулалт